Stadgar Konstnärernas Centralköp

Konstnärernas Centralköp bildades av en grupp konstnärer 1962 som en ekonomisk förening med syfte att tillhandahålla konstnärsmaterial av bra kvalitet till låga priser. Här kan du läsa föreningens medlemsstadgar.

§ 1 Föreningens firma är Konstnärernas Centralköp ek. för.


§ 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och till medlemmarna försälja och uthyra konstnärsmaterial.


§ 3 Styrelsen har sitt säte i Stockholm.


§ 4 Medlem ska delta med lägst en insats.


§ 5 Insats lyder på 50 kr. Insatsen erlägges vid inträdet via inbetalning på föreningens postgiro. Medlem kan för att främja föreningens ändamål delta med ytterligare insatser.


§ 6 a) Var och en som vill betala insatsen är välkommen som medlem. b) Butiken är öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar.

Medlemmar handlar tlll lägre pris.


§ 7 Anmälan om utträde ska ske skriftligen hos föreningens styrelse. Uppsägning till utträde får ej ske förrän ett år efter inträdet.


§ 8 Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar eller motarbetar dess mål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.


§ 9 Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser endast i de fall som angives i 68 § 2 st. och 96 § 2 mom. 2 st. lagen om ekonomiska föreningar. Utesluten medlem äger icke utfå inbetald insats eller utbekomma beslutad vinstutdelning.


§ 10 Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter.


§ 11 En revisor jämte suppleant skall utses.


§ 12 Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt revisor och revisorssuppleant väljes för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa föreningsstämma hållits.


§ 13 Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december.


§ 14 Föreningens firma teckas , förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser.


§ 15 Årsmöte skall hållas före utgången av maj. Kallelse till föreningsstämma ska anslås i butiken och meddelas genom brev per post eller genom e-post.

Även övriga för medlemmarna viktiga beslut förmedlas via brev. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

01 – val av ordförande

02 – val av protokollförare

03 – val av justeringsmän

04 – fråga om stämman utlysts i behörig ordning

05 – fastställelse av röstlängd

06 – styrelsens redovisningshandlingar för de förflutna räkenskapsåret

07 – revisorernas berättelse

08 – fråga om fastställande av balansräkning

09 – fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10 – beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen

11 – bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

12 – val av styrelseledamöter jämte suppleanter

13 – val av revisorer jämte suppleanter

14 – val av valberedning

15 – övriga ärenden

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen.

Medlem som önskar ärende upptaget till behandling av ordinarie föreningsstämma, ska göra framställning därom senast 30 april


§ 16 Uppkommer vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, disponeras så att högst 5 % ränta må fastställas att utgå på medlemmarnas insatser, varefter återstoden fonderas.


§ 17 Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan de vid det slutliga beskedet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna.

 

Stadgarna gällande sedan den 29 maj 2002.