Hantering av personuppgifter (GDPR) 

Konstnärernas Centralköps Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Konstnärernas Centralköp Ek. För. (702001-1578, nedan kallat "Centralköpet", Box 11119, 100 61 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Centralköpet. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Centralköpets behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Centralköpet.

1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • Adresskontroll mot externa källor, t ex Folkbokföringen.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt.).
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

2) För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.
 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord.
 • Köphistorik
 • Betalningshistorik
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Adressuppgifter från externa källor, t ex Folkbokföringen.

Laglig grund: För dig som är medlem i Konstnärernas Centralköp: Fullgörande av medlemskap.
Registrerade kunder - berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt användarkonto.

3) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support). De kategorier av personuppgifter som behandlas är :
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor t ex vid inloggningsproblem.
 • Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

4) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Användaruppgifter för Mina Sidor.
 • Personnummer
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

5) För att kunna ge dig som är medlem i Konstnärernas Centralköp förmåner och erbjudanden Personuppgifter behandlas för att:

 • Erbjuda förmåner, rabatter och generella erbjudanden, inbjudningar till event eller annan direktmarknadsföring.


De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kundnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Bostadsort
 • Köphistorik

Laglig grund: Fullgörande av medlemskap. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Konstnärernas Centralköp samarbetar med t ex när det gäller distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Konstnärernas Centralköps partners ska uppgifterna behandlas enligt Centralköpets instruktioner och för Centralköpets räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Centralköpet har samlat in informationen.

Utöver detta kan Konstnärernas Centralköp enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom, kan Centralköpet lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner. Konstnärernas Centralköp strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES.


Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång:
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har skapat ett konto i Centralköpets webshop kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan
 • laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Centralköpet som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

 • Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
Givetvis har du möjlighet att endast tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler. Du kan t ex välja att endast få erbjudanden från oss via e-post. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen eftersom vi då har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig. Om du väljer att tacka nej till att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du inte ta del av Centralköpets erbjudanden eller information från oss. Du kan fortfarande vara medlem i Konstnärernas Centralköp men du kommer inte att få några månadsutskick.

Du kan när som helst själv ändra dina inställningar på Mina sidor på konstnarernas.se. Du kan även ändra dina val direkt i e-postkommunikation. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att justera dina val.

Vill du inte längre vara medlem i Konstnärernas Centralköp, går det bra att kontakta vår kundservice för att avsluta ditt medlemskap.

Systemet som vår e-butik bygger på uppfyller de tekniska kraven för GDPR

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller kraven för GDPR både när det gäller säkerhet och uppfyllande av registrerades rättigheter. Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.