Stadgar Konstnärernas Centralköp

Konstnärernas Centralköp bildades av en grupp konstnärer 1962 som en ekonomisk förening. Här kan du läsa föreningens medlemsstadgar.

STADGAR maj 2010

KONSTNÄRERNAS CENTRALKÖP EKONOMISK FÖRENING

§1. Föreningens firma är Konstnärernas Centralköp ek. för.

§2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, försälja och
uthyra konstnärsmaterial.

§3. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§4. Medlem ska delta i föreningen med lägst en insats.

§5. Insats lyder på 50 kr. Insatsen erlägges vid inträdet via inbetalning på föreningens postgiro.Medlem kan för att främja föreningens ändamål delta med ytterligare insatser.

§6. a) Var och en som stöder föreningens mål och erlägger fastställd insats är välkommen som medlem.
b) Butiken är öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar. Medlemmar handlar till lägre pris.

§7. Anmälan om utträde ska ske skriftligen hos föreningens styrelse. Uppsägning till utträde får ej ske förrän ett år efter inträdet.

§8. Medlem som icke iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess mål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§9. Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser endast i de fall som angives 68 § 2 st. och 96 § mom. 2 st. lagen om ekonomiska föreningar. Utesluten medlem äger icke utfå inbetald insats eller utbekomma beslutat vinstutdelning.

§10. Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter.

§11. En revisor jämte en suppleant skall utses.

§12. Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt revisor och revisorsuppleant väljer för tiden från ordinarie
föreningsstämma intill dess nästa föreningsstämma hållits.

§13. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december.

§14. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen därtill utser.

§ 15. Årsmöte ska hållas före utgången av maj. Kallelse till föreningsstämma ska anslås
i butiken och meddelas genom brev per post eller genom e-post. Även övriga för medlemmarna viktiga beslut förmedlas via brev. - Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande
2. Val av protokollförare
3. Val av justeringsmän
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5. Fastställelse av röstlängd
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av balansräkning
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
13. Val av revisorer jämte suppleanter
14. Val av valberedning
15. Övriga ärenden

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden icke bli föremål för beslut än dem som angivits i kallelsen. Medlem
som önskar ärende upptaget till behandling av ordinarie föreningsstämma, ska göra framställning därom senast 30 april.

§16. Uppkommer vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, disponeras så att högst 5 % ränta må fastställas att utgå på medlemmars insatser, varefter återstoden fonderas.

§17. Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas lika mellan de vid det slutliga beskedet om förenings trädande i likvidation kvarvara medlemmarna.